Semalt 2021-nji ýylda SEO optimizasiýasyna nähili çemeleşýärKärhanalar sanly barlygy çalt ösdürýärler we amatlylyga we tizlige artýan islegi çözmek üçin. Şübhesiz, internetde bolmak maglumat almagy we önümleri satyn almagy has çalt we amatly edýär. Bu artýan isleg bilen, SEO öndürijiligini özeninden gowulandyrmak zerurlygy hem artýar.

Iň soňky tendensiýalar barada habarly bolmak üçin, Semalt köne ýa-da köne hasap edilip bilinjek we geljegiň nämedigini size habar bermek üçin üýtgeýän tendensiýalaryň sanawyny düzdi. Diňe soňky alty aýyň içinde iň gowy SEO hereketi hasaplanylmaly meselede näbellilik, bulam-bujarlyk, duýgudaşlyk we kynçylyklaryň howa garyndysy boldy.

“Coronavirus” -yň netijesinde dünýädäki kompaniýalar operasiýa ulgamyny sazlamaly boldular. Käbirleri çalt ulalmaly ýa-da peselmeli boldular, beýlekiler üýtgänsoň, ähli iş meýilnamasyna täzeden garamaly boldular. Şol bir wagtyň özünde, beýleki kärhanalar müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin onlaýn barlygy ösdürmek we ösdürmek üçin ajaýyp bir mümkinçilik gördüler.

Bu makalada bazarda gören käbir düýpli üýtgeşmelerimizi görersiňiz we käbir ulanyjylaryň gözleg häsiýetleri barada has köp zat öwrenersiňiz.

Esasy smenalar

Adaty müşderi syýahaty üýtgeýär

Adobe ýa-da IBM ýaly uly B2B kompaniýadygyňyzy göz öňüne getireliň. Däp bolşy ýaly, sarp ediş bazasyny we bilimiňizi ýokarlandyrmak üçin söwda sergilerine we meýdan ýygnaklaryna köp bil baglardyňyz. Şeýle-de bolsa, beýleki zatlar bilen bir hatarda, gulplama muny kynlaşdyrdy we netijede kompaniýalar onlaýn ýagdaýda maýa goýmaly boldular. Häzirki wagtda bu kompaniýalar sarp edijileriň şol awtonom wakalardan alan bilimlerini çalyşmak üçin web sahypasynyň mazmunyny kämilleşdirmeli boldular.

Diri galmak üçin, birek-birege täsirini meňzeş etmek üçin elinden gelenini edýän mazmun döretdiler, ýöne indi onlaýn ýagdaýda amala aşyrylýar. Bu, bir söhbetdeş bolanlara has aňsat işlemäge mümkinçilik berýär we hasaplar topary müşderiler bilen aňsatlyk bilen işleşip we aragatnaşyk gurup biler.

Bir gijede diýen ýaly, bölek satuw menýulary, COVID-19 görkezmeleri we restoranlarda oturgyç tertibi müşderileriň web sahypasynda gözleýän maglumatlaryny üýtgetdi. Global kompaniýalar bu üýtgemäni geň galdyrdy we bu üýtgeşmelere uýgunlaşmak we mazmunyny dünýäniň dürli sebitlerine gelýänleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üýtgetmek kyn.

Size maslahatymyz:

Dar ýaýlym marketingi dinamiki üýtgeýän döwürde iň gowy wariant däl

Ünsüni diňe birnäçe ölçeglere gönükdiren marketologlaryň köpüsi, beýleki möhüm iş aňtaw ölçeglerini (BI) ele alyp bilmeýärler. Bu bolmasa, gözleg strategiýaňyzy täzeden düzeniňizde problema öwrülýän bazar çalşyklarynyň ähli çägine düşünmek kyn bolýar.

Dar ölçeg aralygyna gönükdirilen analitikler, gözlegde görýän bazarymyzyň üýtgemegine gözegçilik edip bilmeýärler. Aslynda, köp SEO platformalary tendensiýalara dar seredýärler. Gözlegde bolup geçýän zatlaryň gerimini we giňligini görmek üçin bu ýeterlik däl.

Bu üýtgeşmelere has gowy düşünmek üçin köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemeli we gözleg meýdançasynda üýtgeşmeleriň doly çägine eýe bolmaly.

Size maslahatymyz:

Geçmişdäki zatlar başlangyç däl

Koronawirus döwründe taryhy tendensiýalara çydamlylykdan ep-esli üýtgeşmäniň bardygyny gördük. Şeýle hem, häzirki wagtda gözleg we mazmun giňişliginde real wagt maglumatlary oýnamak üçin has möhüm we has möhüm roluň bardygyny öwrendik. Häzirki wagtda bazaryň we müşderiniň niýetleriniň üýtgeýändigini kesgitlemek möhümdir.

SEO we sanly marketologlar şeýle çalt üýtgeýän kadrlaryny ösdürmeli we bu üýtgeşmeleriň ululygy bilen, onuň üstünde durmagymyz möhümdir. Çärýekde ýa-da aýda maglumatlara seretmek kararyna gelseňiz, möhüm inflýasiýa nokatlaryny sypdyryp bilersiňiz.

Size maslahatymyz:

Uly tendensiýalar möhüm faktlary gizläp biler.

Düşünjeli jikme-jiklikler, esasanam COVID-19 pandemiýasy wagtynda granulalar derejesinde tapylýar. Mysal üçin, uçuşlar işlemeýär. Cityöne onuň şäheri üýtgäp, sebitdäki uçuşlaryň köpelmegine sebäp bolýar. Häzirki wagtda halkara gatnawlar henizem pes bolsa, sebitleýin gatnawlar işleýär. Muňa düşünmek üçin mümkinçilikleriň nirededigini tapmak üçin tendensiýalaryň granuliki derejesine göz aýlamaly bolduk.

Size maslahatymyz:

Satyjylar täze çemeleşmeleri synap görmeli we ulanyjylaryň niýetine düşünmeli

Onlaýn marketologlaryň we SEO hünärmenleriniň köpden bäri umyt edip gelýän zady, ulanyjylaryň onlaýn söwda etmegiň amatly we aňsatdygyna düşünmegi. Satyjylar indi ýygy-ýygydan göz aýlaýarlar, bu bolsa onlaýn satyn alnanlaryň umumy üstünliginiň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Şeýle-de bolsa, bu satyn alyşlaryň gymmaty henizem az. Recentaňy-ýakynda geçirilen gözleg COVID-19 pandemiýasy başlaly bäri müşderileriň 60% -iniň onlaýn söwda edýändigini ýüze çykardy.

Bu sarp edijiniň özüni alyp barşynyň ähtimallygy 73% -e ýetýär. Bu, indi marketologlar üçin ulanyjynyň niýetine düşünmegiň täze usullaryny barlamak üçin iň amatly pursat edýär. Häzirki wagtda kiçi dükanlar önümleri onlaýn bazaryna geçirýärler.

Satyjylar, göni pudagyna täsir edýän makro tendensiýalaryna näçe köp düşünýärler. Bu bilim gözleg akyllary bilen birleşdirilenden soň, ulanyjynyň niýetine has gowy düşünip bilerler. Bu diňe bir dynç alyş möwsümi üçin däl, eýsem öňdäki möwsümlerde hem peýdaly bolar.

Bu meselede kömek etmek üçin bellemeli beýleki gözleg motory ugurlary bar.

Suratlary we wideolary goşup has gowy habarlaşyň

Bu, “Semalt” -yň özüne çekiji mazmun döretmekde ulanýan iň soňky guralydyr. Adamlar başgaça öwrenýärler; käbirlerine okamak iň gowy usuldyr; başgalara suratlar we wideolar gerek. Suratlary we wideolary ulanmak, ballaryňyzy aýdyň görkezmäge kömek edip biler. Şonuň üçin häzirki zaman okuw kitaplarynda şeýle ýygy duş gelýär. Suratlar we wideolar okamak tejribesini ýokarlandyrmakda “Semalt” -yň ajaýyp guralydyr. Hiç kim diňe reňk degmezden diňe okamak islemeýär.

Mazmunyňyza baha goşmaga kömek edýän suratlaryň diňe ulanylmalydygyny bellemelisiňiz. Nädogry şekili ulanmak diňe gowulykdan has köp zyýan berýär. Suratlary we wideolary ulanmak aýratyn peýdaly, sebäbi olar okyjylaryň aňyna has gowy ýapyşýar. Mazmunyňyzyň okyjylaryň aňyna ýapyşmagyny isleýärsiňiz. Hyzmatlaryňyzy çalt ýatda saklamagyny isleýärsiňiz. Bu ýere gelýänler suratlary we wideolary ýatda saklap bilýändikleri sebäpli, daş-töweregindäki mazmuny ýatda saklamak aňsatlaşýar.

Onlaýn satyjylar, potensial müşderilerine satyn alýan zatlaryny görkezmek üçin özüne çekiji şekilleri we wideolary ulanmakdan başga alajy ýok. Hiç kim näme alýandyklaryny bilmese tekjeleriňizden hiç zat almaz.

Semalt, girýänleriňiziň web sahypaňyzda görýänlerinden kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ajaýyp mazmun döretmekde bu gatnaşygy gurallaryny ulanýar. Netijede, işiňize howandarlyk etmek isleýän bagtly müşderileriňiz bar.

Takyk boluň

Hiç kim faktiki ýa-da takyk däl maglumatlary okamak islemeýär. Bir makala web sahypasy üçin ýazylan bolsa, müňlerçe we ähtimal millionlarça tomaşaçy ony okar we maglumatlar nädogry bolup çyksa, agyr netijelere sebäp bolup biler. Web mazmunyňyzyň kompaniýanyňyza degişlidigini ýadyňyzdan çykarman, munuň näçeräk zyýan getirjekdigini göz öňüne getirip bilersiňizmi?

Sanlary we statistikalary ulanmak mazmunyňyzy owadanlaşdyrmagyň gyzykly usulydyr; mazmunyňyz ýaly tomaşaçylara dürli-dürli berýär. Emma mazmunyňyzda görkezilen her bir şekiliň, statistikanyň ýa-da grafigiň takykdygyna üns beriň.

Görkezýän maglumatlaryňyzyň takyklygyny üpjün etmek üçin käbir maslahatlar:

Mazmunyňyz pikirlenmeli

Tomaşaçylaryňyz mazmunyňyzy okaýarlar we diňe olary gyzyklandyrýan tomaşaçy edeniňizde gyzyklanýar. Pikirlerini aşakdaky usullar bilen garyşdyryp bilersiňiz:
Bular 2021-nji ýylda we geljek ýyllarda web sahypaňyza ajaýyp görünmäge kömek edip biljek käbir usullar. Rememberadyňyzdan çykarmaň Semalt elmydama kömek etmek üçin şu ýerde, sorag bermekden ýa-da hyzmatlarymyzy soramakdan çekinmeli däl. Hünärmenler toparymyz, web sahypaňyzdaky meselelerde size kömek eder, web sahypaňyzyň SERP-de has gowy işlemegine kömek eder.