Semalt: Jübi telefonyna git!


Mazmuny

 1. Giriş
 2. Jübi dostlugy näme?
 3. Sahypaňyzy ykjam amatly etmegiň ähmiýeti
 4. Easyönekeý ykjam görünmek we elýeterlilik üçin web sahypaňyzy nädip optimizirlemeli
 5. Netije

Giriş

Statistikalar adamlaryň ykjam enjamlardaky gözleg motorlaryna kompýuterlerde edenlerinden iki esse köp girýändigini görkezýär. Sebäbi ykjam enjamlara aňsatlyk bilen girip bolýar. Öýde, işde ýa-da ýolda bolsaňyz, onlaýn zatlary gözlemek üçin telefonyňyzy aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

E-poçta jogap bermek, dostlaryňyz bilen söhbetdeşlik etmek, täzelikleri yzarlamak, YouTube wideolaryny görmek we ş.m. telefonyňyzy ulanyp bilersiňiz, bularyň hemmesi ortaça adamy her gezek jübi telefonyna ýelmeýär. Şonuň üçin web sahypaňyz bilen ykjam gitmek, web sahypaňyzy gowulaşdyrmak üçin iň gowy zat ýaly bolup görünýär.

1. Web sahypasy ykjam dostluk näme?

Jübi dostlugy, aňsatlyk bilen ykjam enjamlara laýyk uýgunlaşmaga mümkinçilik berýän web sahypasynyň häsiýetidir. Web sahypaňyz ajaýyp görünmeli we oňa girmek üçin ulanylýan islendik enjamda gowy işlemeli. Youröne web sahypaňyz ähli enjamlara täsirli we uýgunlaşmak üçin döredilmedik bolsa, beýle bolup bilmez.


Şonuň üçin sahypaňyza girmek üçin ulanýan enjamyňyza adaptasiýa jogap bermek üçin web sahypaňyzy optimizirlemeli. Köp adam ykjam dostlukly web sahypasynyň bolmagy, ähli enjamlara aňsatlyk bilen uýgunlaşýan bir saýtyň bolmagy bilen baglanyşyklydyr öýdýän, ýöne ykjam dostluga has köp zat bar.

Jübi telefony üçin amatly saýt adaptasiýa we ähli enjamlara elýeterli bolmaly. Mazmuny formaty özüne çekiji görünmeli we suratlary haýsy ekrana laýyk gelmelidir. Jübi telefony üçin amatly web sahypasynyň gerekdigini bilmek üçin okaň.

2. Sahypaňyzy ykjam amatly etmegiň ähmiýeti

 • Gözleg motorlary ykjam dostlukly web sahypalaryny ileri tutuň
Google algoritmleri, gözleg motorynyň netijelerini tertipleşdirende ykjam däl web sahypalarynda ileri tutulýar. Köp adam ykjam enjamlar arkaly Google gözleglerini geçirýändigi sebäpli, Google ykjam enjamlara gelýänlere göz aýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin bir usul döretmeli boldy. Bu zerurlyk, Google algoritmleriniň kömegi bilen ykjam amatly enjamlaryň ileri tutulmagyny üpjün etdi.

Şeýlelik bilen, adamlar mobil enjamlary arkaly Google gözleglerini geçirenlerinde, ykjamlaşdyrylan web sahypalary ykjamlaşdyrylan web sahypalaryndan has gowy bolýar.
Şonuň üçin häzirki döwrüň tendensiýalaryny yzarlamak üçin web sahypaňyzy ykjam uýgunlaşdyrmaly. .Ogsam, çaltlyk bilen ýoluň gyrasyna düşersiň. Sahypaňyz Google we beýleki gözleg motorlary tarapyndan kemsidilip bilner. Umumy görünişiňiz azalar we umuman alanyňda, girdejiler müşderileriň sahypaňyzdan uzaklaşýandygy sebäpli täsir eder.

 • Adamlar indi Mobilleri kompýuterden has ýygy ulanýarlar
Adamlar, adatça, ýönekeý internet gözlegleriniň köpüsini amala aşyrmak üçin - tötänleýin maglumatlary gözlemekden onlaýn zatlary satyn almak, Quora we Reddit ýaly saýtlarda beýlekiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin mobil enjamlaryny ulanýarlar. Näme üçin? Noutbugy tutmak bilen deňeşdirilende çalt we aňsat. Häzirki wagtda onlaýn işleriň köpüsi ykjam enjamlaryň kömegi bilen amala aşyrylýandygy sebäpli, ykjam ulanyjylar üçin optimallaşdyrylmadyk web sahypasynyň bolmagy adamlary sahypaňyza girmäge päsgel berip biler.

Munuň sebäbi, gezmek ýa-da düşünmek kyn bir sahypany ulanmak islemeýändikleri. Web sahypaňyz hem işiňizi marketing üçin ulanylsa, ony ykjam ulanmazlyk müşderileriňizi daşlaşdyrýandygyňyzy aňladýar. Sahypaňyza kimdir biri gelip, hyzmatdaşlyk üçin size ýüz tutmaga synanyşýandygyny göz öňüne getiriň. Adam ykjam dostlugyň el işi bolan jogap bermeýän saýt tarapyndan çykarylyp bilner. Elbetde, adamyň sahypanyň iş stolunda has gowy görünjekdigi barada pikiri bolmaz. Bu ilkinji täsir hemme zady zaýalap biler. Şonuň üçin web sahypaňyzy ykjam we elýeterli etmeli. Bu siziň işiňiziň zerurlygy bolup biler.
 • Markaňyza has ygtybarlylyk berýär
Bu barada azajyk öňki nokatda aýdylýar. Häzirki wagtda web sahypalary üçin adaty tejribe, ykjam amatly bolmagydyr. Bu, bu aýratynlygy bolmadyk web sahypalarynyň ýerliksiz boljakdygyny aňladýar. Olar köne ýa-da spam ýaly görünýär. Web sahypalarynyň köpüsiniň oňyn tapawutlanmagy maksat edinýän bu çalt depginde sanly döwürde sizden aýrylmaly däl.

Web sahypaňyz, ygtybarly görünmegi üçin täsirli, uýgunlaşdyrylan, görmegeý we hemmeler üçin elýeterli bolmaly. Adamlar häzirki wagtda ähli saýtlaryň işlemegine we çylşyrymly görünmegine garaşýandyklary sebäpli, bu ülňülere laýyk gelmeýän islendik web sahypasy spam we şübheli hasap ediler.

Şeýlelik bilen, bar bolan müşderileriňiziň/müşderileriňiziň we potensiallaryňyzyň öňünde dogry görünmek üçin sahypaňyzy ykjam dostlukly programma etmeli. Şeýle etmek, ulanyjylaryň tejribesini artdyrar we önümleriňizi satyn almaga ýa-da hyzmatyňyzy haýyş eder.
 • Bounce derejesini peseldýär
Web sahypalary ykjam ekranlara laýyk gelmeýän bolsa, adamlar şol sahypalarda uzak durmagyň zerurlygyny görmeýärler. Muňa derek, beýleki ykjam dostlukly web sahypalaryny barlamak üçin Google-yň başlangyç netijesine gaýdyp gelýärler. Munuň ähmiýetsizdigini pikir edip bilersiňiz, sebäbi mazmunyňyza hakykatdanam baha berýän myhmanlar ony okamak üçin yza galarlar, ýöne beýle işlemeýär.

Jübi enjamlaryna göz aýlaýan adamlaryň, olary biynjalyk edýän haýsydyr bir sahypada boş wagty ýok. Saýt isleýän zadyny hödürlemeýän bolsa; başga bir sahypa gitmezden ozal wagt ýitirmeýärler. Munuň manysyny bilýärsiňizmi? Sahypaňyz has ýokary dykyzlyk derejesini ýazga alardy.

Web sahypaňyzda has ýokary dykyzlyk derejesini ýazmak, Google algoritmlerine sahypaňyzy ähmiýetsiz we gözlegçilere hödürlemek üçin dogry maglumat ýok diýen düşünje berer. Soňra gözlegçilere has gowy hyzmat edip biljek beýleki sahypalara iň ýokary gözleg netijesini bermek üçin sahypaňyzy peseldip biler. Şeýlelik bilen, dykyzlyk nyrhlaryny iň pes derejede saklamak üçin web sahypaňyzy beýleki görnüşde ykjam ulanmaly.

3. Mobileönekeý ykjam görünmek we elýeterlilik üçin web sahypaňyzy nädip optimizirlemeli

Simpleönekeý gowulaşmalardan başlap, çylşyrymly tehniki düzedişlere çenli, web sahypaňyzy ykjam amatly etmek üçin edip boljak we etmeli köp zadyňyz bar. Sahypaňyzy ähli enjamlara uýgunlaşdyrmak üçin gözlemeli 5 zat.
 • Diňe tejribeli döredijiler web sahypaňyzy dizaýn ediň
Web sahypaňyzy döretmekçi bolsaňyz, ykjam dostlugyň dizaýnyna goşulan aýratynlyklaryň biridigine göz ýetirmeli. Şeýle-de bolsa, web sahypasynyň dizaýnerleriniň hemmesiniň ykjam amatly web sahypasyny döredip bilmejekdigini bilmelisiňiz.

Siz etmeli Semalt bilen habarlaşyň ýokary derejede işleýän we çylşyrymly, emma ähli ulanyjylarda aňsat boljak web sahypasyny döretmäge kömek etmek. Web sahypaňyz eýýäm bar bolsa, ykjam we ulanyjy üçin amatly bolar ýaly web sahypaňyza käbir tehniki düzedişler girizmek üçin Semalt bilen habarlaşmaly.

 • Pop-uplary çäklendiriň
Jübi enjamlary arkaly internete göz aýlanyňyzda, köp adamyň çykýan poplara sabyrlylygy az ýa-da ýok. Munuň sebäbi bizar ediji, ünsüňi sowup we wagt ýitirip biler. Açylýan enjamlar iş stollarynda we noutbuklarda ähmiýetsiz bolup biler, ýöne telefonlarda; köp adam olara çydap bilmeýär. Şeýlelik bilen, çykýan sahypalary çäklendirip, diňe zerur bolan ýerlerde ulanyp, sahypaňyzy ykjam ulanmaly.
 • Mahabatdan daşlaşdyrmagy çäklendiriň
Mahabatlar, sahypaňyzyň üsti bilen pul gazanmak üçin goşmaça usul ýaly bolup görünmegi mümkin, emma sahypaňyza zyýan ýetirip biler. Açylýan poplar ýaly mahabatlar, esasanam artykmaç saýtlar üçin göwnüçökgün, gaharlandyryjy we ünsüňi sowup biler. Web sahypaňyzy haýallaşdyryp bilerler we hatda spam ýaly edip bilerler. Şeýlelik bilen, ulanyjy üçin amatly bolmagy üçin sahypaňyzda görünýän mahabatlaryň sanyny çäklendirmäge synanyşyň.
 • Adingük tizligiňizi ýokarlandyryň
Adamlar, esasanam mobil ulanylanda, ýüklenmegine garaşyp, sahypada köp wagt geçirip bilmeýärler. Sahypaňyz ýuwaş-ýuwaşdan ýüklenýän bolsa, çalt çykyp, gözleýän maglumatlaryny almak üçin indiki web sahypasyna geçerdiler. Şonuň üçin web sahypaňyzyň ýükleniş tizligini ýokarlandyrmaga çalyşmaly. Sahypaňyzyň ýükleniş tizligini barlamak üçin “Semalt” -yň tizlik analizatoryny ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, “Semalt” -yň web sahypasynyň hünärmenleri, ulanyjy üçin amatly bolar ýaly sahypaňyzda tehniki düzedişleri amala aşyryp bilerler.

 • Mazmuny formatlamak
Sahypaňyzy doly ykjam etmek üçin mazmunynyň ähli enjamlarda özüne çekiji bolmagyny üpjün etmeli. Tekst gaty uly ýa-da gaty kiçi bolmaly däldir. Abzaslar degişli aralyk bilen deňeşdirilende gysga bolmaly. Ekranyň reňki hem zerurlykdan ýeňil bolmaly däldir. Bularyň hemmesine iş stollarynda we noutbuklarda ünsden düşürilip bilner, emma ykjam enjamlarda möhüm ähmiýete eýe, sebäbi elýeterli görünýän sahypa bilen belliksiz görünýän sahypanyň arasyndaky tapawut bolup biler.

Netije

Jübi enjamlary onlaýn mazmuna girmek üçin iň ileri tutulýan serişde hasaplanýar, şonuň üçin web sahypaňyzy şol hasaplaşyk üçin optimizirlemeli. Telefon, planşet, iPad we ş.m. arkaly gelýänleriň täsirini äsgermezlik etjek boluň, sebäbi olar möhümdir. SEO-ny gurmak üçin näçe synanyşsaňyzam, ykjam dostluk meselesini äsgermezlik etseňiz, web sahypaňyz bu täsirden ýaramaz täsir eder. Onda, näme üçin A-oýnuňyzy web sahypasynda ykjam dostluk bilen ulanmaýarsyňyz? Web sahypaňyzy ykjam we amatly etmek üçin ýokardaky maslahatlardan peýdalanmaga çalyşyň. Şeýle hem, isleýän ajaýyp web sahypaňyzy almak üçin Semalt-a ýüz tutmagy ýatdan çykarmaň.


mass gmail